top of page

潛水考牌前必知: 各級潛水牌照介紹+考牌歷程

已更新:1月27日


diving course in hong kong 香港潛水課程

最近好多人有興趣學水肺潛水,問到未學過應該考咩牌,或可唔可以直接考進階課程等等。而加等我講解下潛水員嘅各級牌照啦!考牌資格

8歲或以上,體格又合適潛水,就可以考牌㗎喇! (當然小朋友同成人去到嘅水深,同自主嘅level有唔同啦)